PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт 43 32 28 13 26 1
2) МҮОНРТ 33 23 19 6 16 3 6.6
3) Амгалан 55 39 28 103 11
4) Нисэх 21 18 17 1 12 2 21 1.8 6.8
5) Дамбадаржаа
6) Баянхошуу 24 16 2 1.2 4.9
Стандарт (MNS 4585:2016)
24 цагийн дундаж (2019-08-21 04:00:00 - 2019-08-21 04:30:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock