PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт 18 5 2 15 23 1
2) МҮОНРТ 28 6 3 3 15 3 1.9 22.9
3) Амгалан 78 19 9 66 2
4) Нисэх 71 11 4 2 10 2 38 1.9 21.7
5) Дамбадаржаа
6) Баянхошуу 119 44 4 3.1 20.6
Стандарт (MNS 4585:2016)
24 цагийн дундаж (2019-07-18 12:00:00 - 2019-07-18 12:30:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock