PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт 108 92 89 271 89 1
2) МҮОНРТ 106 99 96 266 40 29 1.6 -7.9
3) Амгалан 181 130 121 362 48
4) Нисэх 155 122 115 45 34 48 18 0.5 -9.1
5) Дамбадаржаа
6) Баянхошуу 291 338 150 1.5 -9.1
Стандарт (MNS 4585:2016)
24 цагийн дундаж (2019-11-14 11:30:00 - 2019-11-14 12:00:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock