PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт 88 78 75 168 26 1
2) МҮОНРТ 80 74 72 129 34 29 1.0 -18.5
3) Амгалан 52 39 36 59 23
4) Нисэх 66 51 47 12 17 12 18 1.1 -18.9
5) Дамбадаржаа
6) Баянхошуу 57 47 91 1.4 -19.4
Стандарт (MNS 4585:2016) 100 50 50 50
24 цагийн дундаж (2019-11-13 00:00:00 - 2019-11-14 00:00:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock